Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. – 15. mars 2024.

Mål 

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at Equinor gjennomfører et systematisk arbeid for å ivareta krav til beredskap og reduserer risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på sine innretninger.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • hinder i 210° hinderfri inn- og utflygingssektor på helikopterdekk
  • manglende merking ved helikopterdekk

Videre ble det identifisert syv forbedringspunkter knyttet til:

  • oppfølging av beredskapstrening
  • lydnivå i SKR og beredskapsrom under hendelser
  • trening av beredskapsorganisasjonen om bord
  • plassering av arbeidsstasjon for havovervåkning
  • vedlikehold av MOB-båt drakter
  • plassering av brannstasjoner
  • redundans ved frafall av livbåtfører

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Equinor innen 16. september 2024 om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.