Tilsynet ble gjennomført i perioden 19. februar til 7. mars 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styring av vedlikehold, herunder klassifisering, egen oppfølging og pågående endringer, var i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav.
Videre ville vi se til at arbeidet med vedlikeholdseffektivitet ble utført slik at viktige bidragsytere til HMS-risiko/usikkerhet, ble identifisert og fulgt opp.
Vi ville også følge opp at det er tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å gjennomføre vedlikeholdet og ivareta sikker drift.
Til slutt ville vi, i lys av vedlikeholdsplanlegging og utførelse,  følge opp operatøren sin styring av arbeidsmiljø, og at dette samsvarer med regelverkets krav.

Resultat

Vi identifiserte syv avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Klassifisering
  • Avviksbehandling
  • Vedlikeholdsprogram
  • Arbeidsmiljø
  • Kjemisk helsefare
  • Merking og oppbevaring av kjemikalier
  • Støy

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til styrende dokumenter innen arbeidsmiljø.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 19. juni 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.