Tilsynet ble gjennomført i perioden 18.- 22. september 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere prosesser og systemer som aktøren benytter for å sikre oppfølgingen av industrielle IKT-systemer, og hvordan dette blir gjennomført på enkeltsystemer. Videre ønsket vi å verifisere at det er samsvar mellom overordnede prosedyrer og oppfølgingen av systemene på innretningen. 

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket. Observasjonene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 24, 3. ledd. De vises derfor ikke under avvik i tilsynsrapporten. 

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert samt gi oss sin vurdering av de identifiserte forbedringspunktene. Svarfrist er satt til 6. november 2023.