Mål

Målet med tilsynet var å verifisere prosesser og systemer aktøren benytter, for å sikre oppfølgingen av industrielle IKT-systemer, og hvordan dette blir gjennomført på enkeltsystemer. Videre ønsket vi å verifisere at det var samsvar mellom overordnede prosedyrer og oppfølgingen av systemene på innretningen.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket. Deler av observasjonene i dette tilsynet er unntatt offentlighet, jf. offl. § 24, 3. ledd. De vises derfor ikke under avvik i tilsynsrapporten. 

Hva skjer videre?

Vi har bedt Repsol redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for tilbakemelding er satt til 29. mars 2023.