Tilsynet ble gjennomført 27. april 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å se til hvordan selskapet etterlever regelverkskrav i EU sine produktdirektiv.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Informasjon i bruksanvisning og samsvarserklæring
  • Manglende samsvarsvurdering av utstyr
  • CE-Merking
  • Signering av samsvarserklæring

Videre observerte vi ett forbedringspunkt knyttet til misvisende standardopplisting i samsvarserklæring.

Hva skjer nå?

Vi har bedt NT Products innen 24. juli 2023 å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.

Markedstilsyn

Markedstilsyn er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene til å følge opp produkter som gjøres tilgjengelig i Norge. Markedstilsyn gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. 

Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.