Tilsynet ble gjennomført i perioden 9. til 14. april 2023 og omfattet både Equinor i egenskap av operatør på Valemon feltet og Noble Drilling Norway AS som boreentreprenør og leverandør av MPD-tjenester.

Mål

Målet for tilsynet var å verifisere om Equinor og Noble Drilling, sammen med sine leverandører, etterlevde regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av trykkbalanserte bore- og brønnaktiviteter på Valemonfeltet. I dette inngikk å verifisere at alle involverte i aktiviteten er kjent med og bevisst sitt eget ansvar.

Resultat

Vi identifisert ett avvik knyttet til Equinor og minimumskrav til bemanning og kompetanse.

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring av brønntrykk ved oppkjøring av slampumper – Noble Drilling
  • Risikoreduksjon og testing ved softwareoppdatering - Noble Drilling
  • Oppfølging av Noble Drillings systemer - Equinor

Hva skjer videre?

Vi har bedt selskapene å redegjøre for oss, innen 15. august 2023 hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.