Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. april til 17. november 2022. 

Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp Neptune sin styring og oppfølging av barrierer på Gjøa. Dette inkluderte oppfølging av de aktivitetene selskapet hadde og vil gjennomføre i 2022 knyttet til risiko- og barrierestyring. 

Resultat 

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til overtrykkssikring. 

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til: 

  • Bedre risikoakseptkriterier 
  • Bedre barrierestyring på Gjøa
  • Mangelfull oppfølging av ytelseskrav for tilbakeslagsventiler 
  • Bedre samordning av ansvar og myndighet
  • Melding av fare- og ulykkessituasjoner 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Neptune innen 30. januar 2023 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert samt gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.