Tilsynet ble gjennomført i perioden 18.-20. oktober 2023.

Tilsynet ble gjennomført som et tverrfaglig tilsyn med beredskap og materialhåndtering.

Mål

Målet var å føre tilsyn med prosesser og systemer som skal bidra til å sikre en helhetlig styring av beredskap og materialhåndtering.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik:

  • Det var mangler i utstyrsskap for brannmannsutstyr.
  • Det var ikke tilstrekkelig sikret at løfteoperasjoner i forbindelse med løft av MOB-båt kunne utføres på en forsvarlig måte.
  • Det var ikke sikret at Equinor sin egen prosedyre for utførelse av arbeid i høyden ble brukt slik at den oppfylte sin tiltenkte funksjon, ved at det ikke var 3 utpekt en tilretteleggende rolle, og heller ikke dokumentert treninger. Dette medførte at risikoen for utførelse av arbeid i høyden ikke var tilstrekkelig vurdert av selskapet  

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter:

  • Det fantes ikke en plan for trening eller øvelser på stedfortrederrollen for funksjoner med stedfortrederroller, og det var noe uklarhet i beredskapsplanen på stedfortrederrollen.
  • Kranens sekundære evakueringsvei var ikke tilrettelagt slik evakuering kunne foregå på en enkel, hurtig og trygg måte.
  • Løfteoperasjoner kunne ikke utføres på en fullt ut forsvarlig måte gjennom at det var satt begrensninger i løftehøyder over hoveddekk.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de identifiserte forbedringspunktene. Svarfrist er satt til 15. desember 2023.