Tilsynet ble gjennomført i perioden 6. til 9. desember 2022.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med prosesser og systemer som bidrog til å sikre en helhetlig styring av beredskap og materialhåndtering, inkludert arbeid i høyden på Statfjord A. Videre å følge opp evne til å lære og erfaringsoverføre etter to tilsyn på Statfjord B og C innen samme fagområder. I dette inngikk også hvordan Equinors personell og leverandører av tjenester om bord var informert om risiko, og sine roller relatert til barrierer og risikoreduksjon.

Resultat

Under tilsynet identifiserte vi seks avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Avviksbehandling og korrigerende tiltak
  • Offshorekraner
  • Kjemikalierampe
  • Slangestasjoner
  • Vedlikeholdsprogram for énskinnebaner
  • Mangler ved stillas

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til utstyr for arbeid i høyden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 1. mars 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.