Tilsynet ble gjennomført i perioden 5. til 9. desember 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Equinor har etablert systemer for tilstandskontroll, vedlikehold og reparasjoner av betongkonstruksjoner og strekkstag på Heidrun TLP for ivaretagelse av sikkerhet.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til oppfølging av bemanning og kompetanse.

Videre ble det identifisert tre områder med potensial for forbedring. Disse gjaldt:

  • Samlet plan for utføring av vedlikeholdsprogram
  • Bruk av data for marin begroing på strekkstag
  • Rapportering av skader i CODAM

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 17. februar 2023 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.