Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. til 5. mai 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets styring av materialhåndtering, kran- og løfteoperasjoner, vedlikehold av løfteinnretninger, arbeid i høyden som innbefattet stillas, fallsikring og tilkomstteknikk på Valhall.  

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Styringssystem
  • Tilkomst til offshorekran på IP
  • Sekundær rømningsvei fra offshorekran på IP

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Oppbevaring av løst løfteutstyr på IP
  • Hydraulikkrør innvendig i kabin til offshorekran PH
  • Vedlikehold av stillasmateriell

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP innen 21. august 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.