Tilsynet ble gjennomført 14. september 2023

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BP gjennom alliansemodellen har etterlevd regelverkskrav under planlegging og gjennomføring av KEG produksjonsboring (Kobra East & Gekko) med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Deepsea Nordkapp.

Tilsynet fokuserte på erfaringsoverføring, håndtering av endringer og læring, der identifisering og håndtering av risiko med boring av lange multilaterale brønnseksjoner var inkludert.

Resultat

Tilsynet identifiserte to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt:

  • Mangelfull visualisering av brønnkontrollrisiko i prosjektrisikoregister
  • Mangelfullt beslutningsgrunnlag for endring av brønnbarrieresløyfen

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 24. november 2023 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.