Tilsynet ble gjennomført i perioden 1. til 28. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert egen oppfølging og pågående endringer med betydning for styring av vedlikeholdet, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Videre å følge opp at arbeidet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko blir identifisert og fulgt opp.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • klassifisering
  • vedlikeholdsprogram 
  • mangelfull planlegging og prioritering

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • vedlikeholdsprogram
  • kjennskap til barrierer
  • innsamling, bearbeiding og bruk av data

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP innen 27. februar 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.