Tilsynet ble gjennomført 10. – 20. mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet er å følge opp hvordan selskapet klargjør for egen del om gjeldende praksis for hendelsesoppfølging er effektiv nok i lys av selskapets intensjon om å unngå storulykker. 

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Informasjon fra undersøkelser og granskinger for å hindre gjentagelse av fare- og ulykkessituasjoner
  • Informasjon til og fra oppfølging om gjeldende styringssystem fungerer etter hensikten

Hva skjer videre?

Vi har bedt Wintershall gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 16. desember 2022.