Tilsynet ble gjennomført i desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Neptune sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til avvikshåndtering.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik fra regelverket. Dette omfattet:

  • Avviksbehandling
  • Oppfølging

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune innen 4. mars 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.