• Tilsynet ble gjennomført 17.-24. juni 2022
  • Pålegg ble varslet 26. oktober 2022
  • Pålegget ble gitt 16. november 2022

Ptil har hatt tett oppfølging av Equinors gjennomføring av Martin Linge-prosjektet. I dette tilsynet vektla vi å følge opp tidligere identifiserte avvik og verifisere selskapets oppfølging gjennom det første året i produksjon.

Observasjoner

I tilsynet identifiserte vi to avvik og tre forbedringspunkter.

  • Avvikene var knyttet til oppfølging av alarmsystem og avviksbehandling.
  • Forbedringspunktene var knyttet til startarrangement for nødgenerator og brannpumper, trening-og-øvelse og overtrykksbeskyttelse.

Vi fant i tillegg ett avvik fra tilsyn i 2021 som Equinor ikke hadde korrigert i tråd med tidligere tilbakemelding til oss. Dette gjaldt avvik om mangelfull utforming av alarmsystemet i kontrollrommet.

Pålegg

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, og har gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre og tredje ledd, jf. innretningsforskriften § 34a om kontroll- og overvåkingssystem pålegger vi Equinor Energy AS å:

  1. Identifisere og gjennomføre korrigerende tiltak for å redusere alarmraten for nye og stående alarmer, slik at de kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser. jf. rapportens kapittel 5.1.1: Mangelfull oppfølging av alarmsystem. Tiltakene skal følges opp, og effekten evalueres.
  2. Sette i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå, inntil korrigerende tiltak er gjennomført, jf. påleggets punkt 1.

Fristen for å etterkomme påleggets del 1 er 1.4.2023. Fristen for å etterkomme påleggets del 2 er 15.12.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.