• Tilsynet ble gjennomført fra 18. mai til 10. juni 2022.
  • Pålegget ble varslet 13. juli og gitt 22. august 2022.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring, ledelse og oppfølging av logistikk som innbefatter materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr om bord på Johan Sverdrup.

Tilsynet inkluderte verifisering av om planlegging og utførelse av operasjoner innen materialhåndtering var i henhold til krav, og hadde særlig oppmerksomhet knyttet til løfteoperasjoner i boreområdet. Bakgrunnen for dette er økende antall hendelser i forbindelse med løfteoperasjoner i boreområder. Driftsorganisasjonen sitt ansvar og forberedelser for drift av prosessinnretningen Johan Sverdrup P2 ble også fulgt opp i tilsynet, ved at vi så på endringer og nytt utstyr på stigerørsinnretningen (RP), installasjon, ferdigstillelse og oppstart av den nye P2-innretningen.

Det ble i tilsynet også fulgt opp og verifisert at tidligere påviste avvik innen logistikk (materialhåndtering) var håndtert i samsvar med svarene gitt på våre tidligere observasjoner.

Resultat

Det har tidligere vært avdekket utfordringer i forhold til tekniske og operasjonelle forhold knyttet til risiko for operasjon av offshorekranene. Dette innbefattet styring og utøvelse av roller og ansvar innen logistikk og bruk av kranene. Equinor har gjort et omfattende og grundig arbeid for å rette opp i disse forholdene, og i dette tilsynet ble det ikke gjort nye observasjoner. Det ble heller ikke gjort nye observasjoner i forhold til materialhåndtering, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr som håndteres av Equinor sin logistikkavdeling om bord.

Når det gjelder boreplattformen (DP) var det tidligere avdekket avvik i forbindelse med utforming og løsninger for materialhåndtering. Dette gjaldt blant annet rørhåndtering fra rørdekk til boredekk. Videre også løfteoperasjoner på boredekk hvor personell måtte utføre arbeidsoperasjoner i rød sone eller i avsperrede områder, nær eller under hengende last. Tilsynet viste at flere av forholdene fremdeles ikke var korrigert slik regelverket legger til grunn.

Under tilsynet identifiserte vi to avvik knyttet til:

  • Utforming av materialhåndtering i boreområdet
  • Tilstandskontroll av løfteutstyr på DP-plattformen

I tillegg ble det identifiserte to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Operasjonelle forhold på DP-plattformen
  • Tetra radiosamband

Pålegg

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket og har gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Equinor å:

  1. Gjennomføre en helhetlig og systematisk kartlegging av materialhåndtering for å redusere personelleksponering og manuelt arbeid på bore- og rørdekk på Johan Sverdrup DP, jf. avvik 5.1.1, jf. styringsforskriften § 18 om analyse av arbeidsmiljøet, første ledd, jf. aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid, jf. innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr første ledd bokstav a og b.
  2. Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å korrigere avvik knyttet til utstyr for materialhåndtering og fjernoperering i boreområdet på Johan Sverdrup DP, jf. avvik 5.1.1. Planen skal også beskrive kompenserende tiltak som settes i verk inntil avviket er korrigert. Jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre og tredje ledd, jf. innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr første ledd bokstav a og b, jf. innretningsforskriften § 69 om løfteinnretninger og løfteutstyr, tredje ledd, jf. aktivitetsforskriften § 89 om fjernoperering av rør og arbeidsstrenger.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 er 2. november 2022.

Frist for å etterkomme påleggets del 2 er 8. desember 2022.

Vi skal ha melding når hver av påleggets to deler er etterkommet.