Tilsynet ble gjennomført i februar og mars 2022.

Bakgrunn

Tilsyn med innleie- og likebehandlingsreglene etter arbeidsmiljøloven er en del av regjeringens arbeid for et seriøst og sikkert arbeidsliv. Arbeids- og sosialdepartementet har presisert at Ptil skal styrke innsatsen mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Herunder skal Ptil føre tilsyn med og følge opp at virksomhetene overholder lovens vilkår for innleie og at kravet om likebehandling følges opp.

Lovreguleringen av tilsyn med innleie i arbeidsmiljøloven ble endret med virkning fra 1. juli 2020. Ptil fikk dermed myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp om Bilfinger ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Resultat

Vi observerte ett forhold vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Rutiner for å sikre lovlig innleie

Hva skjer nå?

Vi har bedt Bilfinger innen 19. mai 2022 gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.