Tilsynet ble gjennomført i november 2020 og april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan operatørselskapet stiller krav til og sikrer beredskapsfunksjoner levert fra fartøy. Blant annet ville vi se på systematikken til operatør og leverandør (reder) som skal sikre en forsvarlig håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i dette tilsynet, men vi observert to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Mangler i styrende dokumentasjon som sikrer samspill og effektiv kommunikasjon mellom fartøy og innretning
  • Oppfølging av beredskapsfunksjoner på forsyningsfartøy

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 27. juni 2022 gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.