Tilsynet ble gjennomført i november 2022.

Tilsynet rettet seg mot bestemmelser knyttet til innleie som følger av opplistingen i arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd, og omfattet personell som arbeider på innretninger til havs og på petroleumsanlegg på land.

Bakgrunn

Tilsyn med innleie- og likebehandlingsreglene etter arbeidsmiljøloven er en del av regjeringens arbeid for et seriøst og sikkert arbeidsliv. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har presisert at Ptil skal styrke innsatsen mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.

Lovreguleringen av tilsyn med innleie i arbeidsmiljøloven ble endret med virkning fra 1. juli 2020. Ptil fikk dermed myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt.

Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Aibel ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Regelverksgrunnlag

  • Arbeidsmiljøloven § 3-1 om krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid første ledd og andre ledd pkt. e) om at arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov.
  • Arbeidsmiljøloven § 14-12 om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)
  • Arbeidsmiljøloven § 14-12 b pkt. 1 om opplysningsplikt for innleier
  • Forskrift om bemanningsforetak § 10 om innleie fra bemanningsforetak

Resultat

Tilsynet identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkt.