Tilsynet ble gjennomført 5. og 6. mai 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Wintershall Dea etterlever myndighetskrav og egne interne krav med hensyn til storulykkerisiko, deriblant prosesser for risiko-, vedlikehold- og brønnintegritetsstyring for Brage brønnene.

Vi ønsket å verifisere hvordan Wintershall Dea sikrer tilstrekkelig oppfølging av teknisk tilstand for brønnene tilknyttet Brage med overvåkning og vedlikehold av brønnintegritet, samt at planlagt brønnvedlikehold blir utført på en robust måte og i henhold til gjeldende standarder. Vi ville i tillegg følge opp hvordan Wintershall Dea sikrer at risiko forbundet med brønnaktiviteter blir tilstrekkelig identifisert og håndtert i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Resultat

Det ble påvist to avvik under tilsynet. Dette omfattet:

  • Bemanning ved oppfølging av brønnintegritet
  • Oppfølging av eget styringssystem innenfor brønnintegritet

Videre ble det observert tre forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkter. Dette gjaldt:

  • Vurdering av brønnbarriere for vannprodusenter
  • Styringssystemet innenfor brønnintegritet
  • Etterlevelse av interne krav for kvalifisering av formasjonsleire som brønnbarrierelement

Hva skjer nå?

Vi har bedt Wintershall Dea redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 1. september 2021.