Tilsynet ble gjennomført i perioden 8. til 14. oktober 2021. 

Mål 

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering. Videre å verifisere at planlegging og utførelse av løfteoperasjoner var i samsvar med krav i HMS-regelverket. Vi verifiserte også at arbeid i høyden ble ivaretatt i samsvar med forskrifter. 

Resultat 

Det ble identifisert tre avvik knyttet til: 

  • Vedlikehold av løfteutstyr
  • Vedlikehold av arbeidsutstyr
  • Stillas

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til: 

  • Tilrettelegging for materialhåndtering på lager
  • Materialhåndtering av kjemikalietanker
  • Lastbærere

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Vår Energi redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert. 

Svarfristen er satt til 15. desember 2021.