Odfjell Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Aberdeen.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 4.- 11. desember 2020 førte vi SUT tilsyn med beredskap, helikopterdekk og drikkevann på Deepsea Aberdeen. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Tilsynet ble utført med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir) på fagområdene beredskap og drikkevann, og fra Luftfartstilsynet (Ltil) for systemer for drift av helikopterdekket.

Bakgrunn

Bakgrunn for tilsynet er Odfjells søknad om SUT for Deepsea Aberdeen. I SUT-søknaden har Odfjell valgt å følge muligheten som er gitt i rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomhet til havs. Det vil si at tekniske krav i Sdirs regelverk for flyttbare innretninger gjelder innen maritime områder, inkludert tekniske krav relatert til beredskap, drikkevannssystem og helikopterdekk. 

Mål

Målsetningen med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt. Tilsynet inngikk som en del av vår saksbehandling av mottatt SUT-søknad.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik og tre forbedringspunkt.

Avviket omfattet vedlikehold av drikkevannssystem, mens forbedringspunktene omfattet merking og skilting av rømningsvei, belysning og systematisk familiariseringsprogram.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell Drilling redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktene som ble observert.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.