Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 9. november til 8. desember 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Okea sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav til styring av storulykkerisiko og barrierer på Draugen.

Et delmål for tilsynet var å vurdere Okeas pågående arbeid med barrierestyring i etterkant av vårt tilsyn med vedlikeholdsstyring i 2019. I tillegg undersøkte vi om utvalgte avvik som vi har identifisert i tidligere tilsyn var håndtert i samsvar med selskapets tilbakemelding til oss.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik. Dette gjaldt følgende områder:

  • Avviksbehandling
  • Vedlikeholdsprogram

 

I tillegg observerte vi fire forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Grunnlag for evaluering av vedlikeholdseffektivitet
  • Trening og øvelse
  • Passiv brannbeskyttelse væskeutløp separator
  • Merking av utstyr

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea innen 12. februar 2021 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.