Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 3.- til 11. mai 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med styring og ledelse av materialhåndtering på Troll A. Videre undersøke om planlegging og utførelse av løfteoperasjoner var i henhold til krav slik at det bidrar til å redusere sannsynligheten for ulykker og skader.

I tilsynsaktiviteten ville vi også verifisere at hendelsen med fallende løpekatt på Troll A 14. mai 2020 var håndtert i samsvar med tilbakemeldingen fra selskapet.

Vi ville også føre tilsyn med resultatenhetens evne til erfaringsoverføring og læring.

Resultat

Vårt generelle inntrykk var at det innen fagområdet materialhåndtering ble jobbet systematisk for å kunne utføre sikre løfteoperasjoner. Det har vært et høyt aktivitetsnivå på Troll A i forbindelse med Troll Fase 3 prosjektet over lenger tid, men hovedinntrykket vårt var at det høye aktivitetsnivået ble godt fulgt opp av personellet på innretningen både gjennom prosjektet og i ordinær drift.

I tilsynet ble det identifisert tre avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene gjaldt:

  • Mangelfull kontroll av ståltau
  • Daglig utsjekk av offshorekraner
  • Oppfølging av funn etter sakkyndig virksomhet

Forbedringspunktet gjaldt oppgavefordeling mellom teknisk ansvarlig og fagansvarlig logistikk.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om selskapets vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Frist for tilbakemelding er satt til 5. juni 2021.