Tilsynet var rettet mot operatørselskapet Equinor og ble gjennomført i perioden fra 16. januar til 11. mars 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Troll A.

Resultat

Det ble identifisert to avvik fra regelverket. Dette gjaldt:

  • Kapasitet og kompetanse
  • Merking av utstyr i anlegget

Det ble i tillegg observert fem forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkt. Disse gjaldt:

  • Uklarheter i dokumenter som beskriver organisasjonsmodellen
  • Fukt i nødlys
  • Brannmotstand
  • Eksplosjonstrykk
  • Stedspesifikk kompetanse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Svarfrist er satt til 15. mai 2020.