Mål

Målet med tilsynet var å gjennomgå Aker BP sin prosess for kvalifisering av Bismuth som et nytt brønnbarrieremateriale i de to grunne sonene DPZ1 og DPZ2 i brønner på Valhall DP. Tilsynet har sett nærmere på i hvilken grad det gjennomførte arbeidet med å kvalifisere Bismuth så langt oppfyller krav i regelverket og interne krav i selskapet til kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Kvalifisering av ny teknologi (Bismuth)
  • Dokumentasjon på etterlevelse av gjeldende krav til en permanent brønnbarriere for det nye materialet Bismuth

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølging av leverandører
  • Planlegging, beslutningskriterier og risikoreduksjon

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 16. november 2020.