Tilsynet ble gjennomført 7. og 8. oktober 2019.

Mål

Målet med tilsynet var å dokumentere at nødvendige tiltak var etablert for å kunne gjennomføre permanent plugging av brønnene på en sikker og forsvarlig måte. Tilsynet har også sett nærmere på hvordan Repsol forsikret seg om at etablerte barrierer i brønnene var i henhold til regelverket, både med hensyn til plassering, lengde og godhet.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til mangler ved intern avviksbehandling under tilsynet.

Det ble videre identifisert ett forbedringspunkt knyttet til mangelfull etablering av minimumskrav til kompetanse og trening for personell som skal sikre tilstrekkelig verifikasjon av barriere-elementer i forbindelse med permanent plugging av brønner.

Hva skjer videre?

Repsol har fått frist til 17. januar 2020 med å redegjøre for hvordan avviket og forbedringspunktet vil bli håndtert.