Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin styring og oppfølging av prosjektet innenfor fagområdene teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg er i samsvar med selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til mangelfull preservering.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Manglende fastmonterte anlegg for brannbekjempelse
  • Bedre oppfølging av at risikoakseptkriterier for personell fungerer etter hensikten

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 20. november 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.