Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Statoils styring og oppfølging av barrierer, teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, arbeidsmiljø, og materialhåndtering inkludert kraner og løfteutstyr på Gina Krog og Gina Krog FSO.

Videre ville vi følge opp tidligere tilsynsaktiviteter som var gjennomført i prosjektperioden, og se til at forhold innen de nevnte fagområdene var ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til materialhåndteringsplan.

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Roller og ansvar
  • Sakkyndig virksomhet
  • Bruk av dekkrister i kompositt
  • Brannvannsforsyning
  • Kjemikalier

Statoil har fått frist til 19. mars 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.