Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Spirit Energy (operatør for Oda-feltet) og Maersk Drilling (boreentreprenør) sammen med serviceselskapene etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Bore- og brønnoperasjonene på Oda-feltet gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen Maersk Interceptor. 

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til mangelfull styring av oppgaver i sentralt kontrollrom på Marsk Interceptor (Maersk Drilling).

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Manglende trening, øvelser og definisjon av organisatoriske og operasjonelle barrierer innenfor brønnkontroll (Spirit Energy)
  • Midlertidig tilbakeplugging uten tilstrekkelig robust barriere (Spirit Energy)
  • Opplæring og involvering av vernetjenesten (Maersk Drilling og Spirit Energy)

Selskapene har fått frist til 14. desember 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.