Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 6. og 7. november 2018.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Gassco (operatør) og Equinor (teknisk tjenesteyter) sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav for drift og vedlikehold av betongkulverten for Statpipe.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik knyttet til:

  • Manglende og mangelfulle analyser

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kvalitetskontroller og verifikasjoner
  • Registrering av inspeksjonsdata

Gassco har fått frist til 14. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.