Mål

Målet med tilsynet var å se til at integritets- og barrierestyringen for fleksible stigerør og system for trykksikring/nødavstenging er i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Driftsparametere for fleksible stigerør og overføringsledninger
  • Oppfølging av nødavstengingsventiler
  • Integritetsstyring av fleksible stigerør og jumpers

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring av kompetanse
  • Risikostyring for fleksible stigerør og jumpers

Equinor har fått frist til 20. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.