Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at forhold relatert til styring av logistikk, stillas og tilkomstteknikk inkludert arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning i forbindelse med aktiviteter på Ekofisk 2/4 J, M, Z, L, B og K møter relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Kontroll av MOB-båt forløper
  • Tilkomst til offshorekran
  • Oppfølging av stillas
  • Arbeidsmiljø for ISO personell

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilrettelegging for materialhåndtering
  • Sikkerhetsmerking i felt
  • Lokale prosedyrer
  • Bruksanvisning for løfteinnretninger og løfteredskaper

COPSAS har fått frist til 16. november 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.