Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere om Total etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av robuste bore- og brønnoperasjoner.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til risikoreduksjon.

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Organisasjon og ledelse
  • Planlegging og beslutningsunderlag
  • Sikkerhetskultur og synlig ledelse
  • Verneombudsordningen
  • Logistikk og samtidige aktiviteter
  • Oppfølging av hendelser

Total har fått frist til 15. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.