Fra 24. til 26. oktober 2016 førte vi tilsyn med Statoil og deres styring av beredskap på Grane.

Mål

Tilsynsaktiviteten tar utgangspunkt i Statoils pågående effektiviseringsprosesser, som er under planlegging og gjennomføring på ulike nivå i organisasjonen. Målet med denne tilsynsaktiviteten er å gjennomgå og vurdere hvordan disse prosessene sikrer at en robust beredskap er en del av totalrisikobildet i selskapet. Gjennom tilsynsaktiviteten vil vi ha særlig fokus på at risiko vurderes enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at besluttede tiltak ivaretar beredskapen både på kort og lang sikt.

Resultat

I tilsynet ble det påvist avvik knyttet til:

  • Mangelfull håndtering av fare- og ulykkessituasjoner
  • Modultrening til innsatslag
  • Mangelfull livbåtkapasitet

Videre ble det påvist ett forbedringspunkt knyttet til mangelfull trening og samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen

Hva skjer nå?

Statoil har fått frist til 3.februar 2017 med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.