Mål

Målet med tilsynet var å følge opp regelverkskrav om barrierer og at samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske barriereelement blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker blir redusert så langt som mulig. Restrisikoen må håndteres på en god måte ved en godt planlagt beredskap og en robust beredskapsorganisasjon.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til barrierestrategi og trening av innsatspersonell.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til kompetanse, ytelsespåvirkende forhold i sentralt kontrollrom, vedlikeholdsstyring og flenser på gassrøret til turbinene.

Teekay har fått frist til 31.8.2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert