Mål 

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan CoPNo, gjennom utforming av rammebetingelser og oppfølging av entreprenører, legger til rette for forsvarlige bore- og brønnoperasjoner og bidrar til at sikkerhets -og arbeidsmiljørisiko reduseres.

Videre var målet å vurdere hvordan entreprenørene ivaretar sitt ansvar for styring av sikkerhet og arbeidsmiljø innenfor rammene som er etablert mellom operatør og entreprenør. Kontrakter og kontraktsoppfølging utgjør en vesentlig del av rammebetingelser og ble derfor særlig vektlagt.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til trykk-kontrollutstyr.

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Vernetjenesten på Eldfisk B
  • Merking av utstyr
  • Trening og øvelser
  • Kommunikasjon mellom land og hav
  • Boreslamshåndtering

ConocoPhillips Norge AS har fått frist til 10. mai 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.