Innretninger på Oseberg kan i noen situasjoner blir truffet av bølgeslag i dekkene. Målet med tilsynet var å verifisere at dette var dokumentert i samsvar med regelverket.

Oseberg er et oljefelt med en overliggende gasskappe. Feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er ca. 100 meter.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til verifikasjon av spesifikasjoner.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Bruk av ny kunnskap
  • Bruk av følsomhetsanalyser

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Statoil har fått frist til 29. november 2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.