Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at Statoils styring og ledelse av kran og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold av løfteutstyr på Grane er i samsvar med regelverket.

Grane er et oljefelt øst for Balder-feltet i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden er 128 meter. Feltet er bygget ut med en integrert bolig-, bore- og prosesseringsinnretning med bunnfast stålunderstell. Innretningen har 40 brønnslisser.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Løfteoperasjoner på rørdekk
  • Løfteredskap
  • Vedlikehold
  • Midlertidig løfteinnretning
  • Stillas

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Kontroll av løfteutstyr
  • Ubeskyttede kabelgater
  • Oljedamp offshorekraner
  • Ståltausertifikater

Statoil har fått frist til 3.8.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.