Mål

Målet med tilsynet var å følge opp kravene i styringsforskriftene §22 som blant annet innebærer at:

  • Selskapene skal systematisk arbeide for å avdekke avvik fra regelverket
  • Selskapene skal ha et system for å håndtere avvikene

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til systematikk rundt avviksbehandling.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til livbåter.

Norske Shell as har fått frist til 22.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.