Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Det norske ivaretar HMS-regelverket og egne krav til fabrikasjon av rørledningene.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentasjon
  • Kvalifikasjoner og kompetanse
  • Oppfølging

Det norske har fått frist til 10.7.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.