Ivar Aasenfeltet ligger i Nordsjøen, omtrent 30 kilometer sør for Grane og Balder. Feltet er under utbygging med Det norske som operatør.

Ivar Aasen bygges ut med en fast produksjonsinnretning. Innretningen skal ha et boligkvarter med 70 enkeltlugarer. Normal bemanning i driftsfasen er planlagt til 23 personer.

Planlagt produksjonsstart for Ivar Aasen er 4. kvartal 2016.

Bakgrunn

Gjennom tilsyn, gransking av hendelser og kartlegging av risikonivå i  petroleumsvirksomheten, er det avdekket relativt store forskjeller mellom aktørene med tanke på forståelse, og derfor også etterlevelse, av forskriftenes krav til barrierestyring. I regelverket fremkommer det en rekke krav til barrierer. En entydig definisjon av de begreper som er viktige i denne forbindelsen, vil være et fundament for å sikre en felles forståelse av kravene.

Svikt og svekkelser i barrierer er en vanlig årsak til uønskede hendelser i petroleumsvirksomheten. Aktørene har i varierende grad implementert krav i regelverket om barrierer – robustgjøring av barrierer i de ulike faser i et anleggs livssyklus har utviklet seg i ulik retning og har forskjellig modenhet.

Mål

Denne tilsynsaktiviteten er en oppfølging og videreføring av barrieretilsynet som ble gjennomført med utbyggingsprosjektet i oktober 2013. Målet med oppgaven var å føre tilsyn med Det norske sin etablering og implementering av styringssystem som skal sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Det var spesielt viktig å følge opp hvordan selskapet har vurdert sammenhengen mellom risiko- og farevurderinger, behov for barrierer og barrierenes rolle spesifikt for Ivar Aasen-innretningen. Videre la vi vekt på hvordan selskapet planlegger å sikre en tidsriktig utarbeidelse og implementering av ytelseskrav til barrierefunksjoner og – elementer under design, bygging og drift av innretningen.

Resultat

Tilsynet omfattet utvalgte tema innenfor fagdisiplinene teknisk sikkerhet, prosess sikkerhet og elektriske anlegg. Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner, gruppesamtaler med nøkkelpersonell og dokumentgjennomganger.

Det ble identifisert ett avvik og fem forbedringspunkter i tilsynet. Avviket er knyttet til valget om felles nettverksløsning for kontroll- og sikkerhetssystemer.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.