Samtykkene omfatter planlagte operasjoner og drifts- og prosjektoppgaver som det kan bli behov for i 2024, og gjelder innretninger og rørledningssystemer på norsk sokkel, samt rørledninger under norsk jurisdiksjon på utenlandsk sokkel. 

Samtykkene er gitt på bakgrunn av informasjon vi har mottatt fra selskapene og vår behandling av selskapenes søknader.