Gaupe

Gaupe ligg i den midtre delen av Nordsjøen, nær grensa til britisk sector, 35 kilometer sør for Sleipner Øst. Havdjupna er 90 meter. Gaupe blei påvist I 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2010. Feltet er bygt ut med to enkeltståande havbotnbrønnar knytt til Armada-innretninga på britisk sokkel. Produksjonen starta i 2012 og vart avslutta i 2018. Disponering av innretningane på havbotnen skal være ferdig innan utgangen av 2028.

Kjelde: norskpetroleum.no