I løpet av 2015 ble det rapportert om en rekke hendelser med fallende gjenstander på landanlegget på Nyhamna. I november 2015 besluttet derfor Ptil å gjennomføre en gransking av  Norske Shell og entreprenørenes oppfølging av disse hendelsene.

Granskingen vektla selskapenes egen oppfølging av hendelsene i henhold til etablerte styrende dokumenter i prosjektet.

Resultat

Det er ikke påvist avvik fra regelverket i forbindelse med granskingen. Noen forbedringspunkter ble avdekket, disse knytter seg i hovedsak til mangelfulle krav i styrende dokumenter.

I hovedsak er inntrykket at Norske Shell, med underordnede entreprenører, har gjennomført gode granskinger av de enkelte hendelsene og at tiltakene som er iverksatt etter identifiserte funn er hensiktsmessige.

Ptil har bedt Norske Shell om en vurdering av forbedringspunktene.