Hopp til hovedinnhold

§ 58 Varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner

Operatøren skal varsle fartøy som er i ferd med å trenge inn i en sikkerhetssone når det ikke har rett til å gå inn i et slikt område. Operatøren skal også varsle fartøy utenfor en sikkerhetssone dersom fartøyene kan utgjøre en fare for sikkerheten i petroleumsvirksomheten.
Dersom en gjenstand kan true sikkerheten i petroleumsvirksomheten, skal operatøren varsle den som har ansvaret for gjenstanden dersom det er mulig.
Operatøren skal varsle Hovedredningssentralen og Havindustritilsynet om situasjoner som nevnt i første og andre ledd, og som kan medføre alvorlig fare for sikkerheten i petroleumsvirksomheten. Energidepartementet kan fastsette varslingsrutiner.
Operatøren skal i tillegg melde krenking av sikkerhetssoner til rette politimyndighet og til Havindustritilsynet etter rutiner som fastsettes av Energidepartementet.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Bestemmelsen har til hensikt å forebygge ulykker og skadevirkninger, og beskytte innretninger. Varslingen kan foregå på forskjellige måter, for eksempel ved hjelp av radio, lyd eller lys, og den forutsettes å gå inn i operatørens beredskapsopplegg.
Andre ledd har til hensikt å få den som er ansvarlig for gjenstanden til selv å utføre nødvendige tiltak. Dersom det ikke lykkes operatøren å varsle den ansvarlige, og gjenstanden kommer inn i en sikkerhetssone eller på annen måte utgjør en fare for petroleumsvirksomheten, kommer petroleumsloven § 9-5 til anvendelse.
Hensikten med tredje ledd er at offentlige institusjoner skal få så god tid som mulig til å kunne sette i verk nødvendige tiltak, som kan bidra til å redusere risikoen.
Angående fjerde ledd vises det til forskrift om politidistrikt der det framgår hva som er rett politimyndighet. Se også veiledningen til § 29 i den utfyllende styringsforskriften der det gjengis hva som er rett politimyndighet.