Hopp til hovedinnhold

§ 52 Etablering av sikkerhetssoner

Rundt og over innretninger, unntatt undervannsinnretninger, rørledninger og kabler, skal det være sikkerhetssone, med mindre Energidepartementet fastsetter annet.
Dersom operatøren anser det unødvendig å etablere sikkerhetssone ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, skal søknad om at slik sone ikke etableres, sendes departementet senest samtidig med plan for utbygging og drift av forekomsten, jf. § 27.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Sonen etableres når innretningen eller deler av denne plasseres på feltet. Dette innebærer for eksempel for bunnfaste innretninger at sikkerhetssonen er etablert når innretningen eller deler av denne plasseres på havbunnen. For flyttbare innretninger er sikkerhetssonen etablert ved utlegging av anker. For flyttbare innretninger, oppheves sikkerhetssonen ved fjerning av siste anker. For oppjekkbare innretninger er sikkerhetssonen etablert når innretningen er i posisjon og starter nedjekkingen av første bein. Sikkerhetssonen opphører tilsvarende når oppjekkingen av siste bein er avsluttet. For DP-opererte innretninger er sikkerhetssonen etablert når innretningen er i posisjon og går over i "auto DP". Tilsvarende opphører sikkerhetssonen når innretningen går ut av "auto DP" for å forlate posisjonen. Når det gjelder opphevelse av sikkerhetssoner, vises det for øvrig til forarbeider til petroleumsloven, jf. Ot. prp. nr. 43 (1995-96).
Uttrykkene leteboring, utvinning, utnyttelse og transport ovenfor er hentet fra petroleumslovens terminologi og er definert i petroleumsloven § 1-6. Uttrykket innretning omfatter permanent plasserte og flyttbare innretninger. Flyttbare innretninger skal ha sikkerhetssone begrenset til det tidsrommet de er i posisjon på feltet.
Det er ikke et vilkår for vedtak etter denne paragrafen at søknad er sendt inn. Energidepartementet kan av eget tiltak utøve myndighet etter denne forskriften.
Spesielt hensynet til annen virksomhet tilsier at sikkerhetssoner ikke opprettes med mindre det er sikkerhetsmessig nødvendig. Iverksettelse av andre tiltak, så som fysisk beskyttelse kan være like egnet til å beskytte innretningen, samtidig som en slik løsning ikke medfører et tilsvarende inngrep overfor annen virksomhet.
Det vises til definisjonen av sikkerhetssone i § 6 bokstav i. Utstrekningen av en sikkerhetssone skal regnes fra linjer som er trukket gjennom innretningens ytterpunkter. Utstrekningen avgrenses av tenkte vertikale linjer som løper fra havbunnen og opp til 500 meter regnet fra innretningens høyeste punkt. For innretninger som er i horisontal eller vertikal bevegelse, skal sikkerhetssonen regnes fra den posisjonen som innretningen befinner seg i til enhver tid. Det er denne utstrekningen som er vanlig i dag. Sonens utstrekning kan være mindre, men ikke større enn 500 meter.