Hopp til hovedinnhold

§ 48 Plikt til å overvåke det ytre miljøet

For å sikre at beslutningsgrunnlaget og kunnskapen om det marine miljøet er tilstrekkelig for å opprettholde en akseptabel miljøtilstand, skal operatøren gjennomføre overvåking av det ytre miljøet. Det skal framskaffes tilstrekkelig informasjon til at forurensning som skyldes egen virksomhet blir oppdaget, kartlagt og vurdert, og at nødvendige tiltak blir iverksatt snarest mulig.
Paragraf sist endret: 1. januar 2019

Med overvåking menes systematiske og regelmessige undersøkelser for å dokumentere miljøverdienes tilstand, beskrive risiko for forurensning og føre kontroll med forurensning av marine miljøverdier.
Plikten til å overvåke innebærer at det gjennomføres kartlegging av kritiske tilstander og parametere for risiko, dimensjonering, transport og spredning av forurensning og påvirkning på miljøverdiene.
Overvåkingen skal foregå i det marine miljø, og eventuelt på selve innretningen, rørledninger, losse- og lastebøyer, lager for olje og produksjonsanlegg under vann, eller fartøy.
Overvåking omfatter system for deteksjon og kartlegging av akutt forurensning. Systemet skal mest mulig uavhengig av sikt, lys og værforhold raskt oppdage (detektere) og kartlegge posisjon, areal, mengde og egenskaper til akutt forurensning.
Med marint miljø menes hav, kyst, strand, havbunn, vannmassene (vannsøylen) og miljøverdiene. Med miljøverdi menes naturlig forekommende eller naturgitt biotiske og abiotiske komponenter som kan omfatte én eller flere arter, biotoper og/eller naturtyper i marint miljø.
Grunnlaget for etablering av overvåking av det ytre miljøet er aktiviteten, identifisert risiko, behov for miljødata som beslutningsgrunnlag og kunnskap om forurensning.
Plikten til å overvåke er presisert i aktivitetsforskriftens kapittel X.