Hopp til hovedinnhold

§ 47 Plassering av innretninger, trasévalg

Innretninger, deriblant brønner, skal plasseres i sikker avstand fra andre innretninger og fra objekter som fyr, sjømerker, kabler, rørledninger og særlig sårbare miljøverdier og lignende, slik at de ikke utgjør en uakseptabel risiko for andre innretninger, annen virksomhet eller det ytre miljøet.
Ved kryssing av andre rørledninger, kabler eller ledninger av enhver art, skal framgangsmåten avtales med eierne i hvert enkelt tilfelle.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Første ledd innebærer at planlagt brønnposisjon og brønnbane ikke skal være nærmere grenselinjen mot naboblokker eller fremmede staters del av kontinentalsokkelen enn den usikkerheten som ligger i det valgte koordinatsystemet. Det skal legges vekt på uttalelser fra eierne av innretninger i området når innretningens eller brønnens posisjon skal avgjøres.